[Thư Viện] Chương 232

Chương 232: Phản ứng hóa học 07

~ Phát hiện mới ~


Phân chia công việc xong, thấy 30 phút kỹ năng của hệ tọa độ sắp cooldown, Giang Bình Sách bèn đưa Việt Tinh Văn bay về ký túc xá, để Việt Tinh Văn tắm trước, còn hắn ngồi cạnh giường sắp xếp lại những vấn đề hiện có.

Continue reading “[Thư Viện] Chương 232”